Príhovor

Milé kolegyne a kolegovia,

je mi potešením i cťou vás opäť po dvoch rokoch v mene výboru Sekcie Sclerosis Multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti pozvať do hotela Patria na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách na VI. ročník ŠKOLY SM s medzinárodnou účasťou, v dňoch 12. - 14. apríla 2018.

ŠKOLA SM je už tradičnou akciou usporiadanou Sekciou SM Slovenskej neurologickej spoločnosti, ktorá sa teší vášmu záujmu. Ale jej „prvé kroky“ neboli ľahké. Po vzniku Sekcie SM v roku 2004 si jej vtedajší výbor na čele s predsedníčkou, odb. as. MUDr. Ľ. Procházkovou, CSc., stanovil dôležitý edukačný cieľ - iniciovať každoročné odborné stretnutia slovenských neurológov zaujímajúcich sa o problematiku SM, jej diferenciálnu diagnostiku a nové liečebné trendy. Cieľ sa čoskoro naplnil v podobe úspešných ročníkov Dní demyelinizačných ochorení CNS, ktoré sa konajú v Bratislave a Školy SM, so svojím tradičným miestom konania v hoteli Patria na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách. Uplynulé ročníky Školy SM analyzovali mnoho aktuálnych odborných tém v spojitosti so SM a významom pre prax (pozri program v archíve na www.skolasm.sk), odznelo viac než 180 prednášok renomovaných odborníkov zo Slovenska a zahraničia.

Aj keď je v tejto chvíli programová štruktúra VI. ročníka ŠKOLY SM v štádiu príprav, jej hlavnou témou bude Demyelinizácia mozgu a miechy a jej klinický odraz v spektre medicínskych odborov. Nazdávam sa, že táto širokospektrálna téma dá možnosť k prezentácii prednášok multidisciplinárneho charakteru. Okrem vyžiadaných edukačných prednášok bude určite dostatok času na obľúbený Work - Shop kazuistík, na účasť v ktorom si vás v podobe príspevkov dovoľujem vyzvať. Každý atypický priebeh neurologických symptómov, výsledky pomocných vyšetrení etc., pre ktoré nemá neurológ lepšie vysvetlenie než SM, je zaujímavý a vítaný. K spolupráci vyzývam najmä „neurologickú mládež“, plánovaná je aj prezentácia posterov v samostatnej sekcii. Prijaté abstrakty budú publikované v supplemente slovenského odborného časopisu Neurológia.

Pevne verím, že VI. ročník Školy SM svojím programom osloví nielen lekárov, sestry, ale aj iných špecialistov pracujúcich v zdravotníctve, ktorí sa na diagnostike a liečbe SM podieľajú. Generálnym sponzorom podujatia bude rovnako ako po roky minulé TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Milé kolegyne, kolegovia teším sa na spoločné stretnutie vo Vysokých Tatrách v apríli 2018.

doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.

Predseda organizačného výboru VI. ročníka Školy SM

Registrácia na kongres