Druhý ročník

ŠKOLA SCLEROSIS MULTIPLEX

8. – 10. apríla 2010

doc. MUDr.Eleonóra Klímová, CSc.

Program na stiahnutie

ZÁVEREČNÉ SLOVO

V dňoch 8. - 10. apríla 2010 sa v hoteli Patria na Štrbskom plese konal II. ročník ŠKOLY SCLEROSIS MULTIPLEX (SM) – podujatia, ktorého hlavným organizátorom boli pod záštitou Slovenskej Lekárskej Spoločnosti (SLS), Slovenskej Neurologickej Spoločnosti (SNeS), Sekcie SM pri SNeS - Neurologická klinika FNsP J.A. Reimana a Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove.

Našou snahou je prostredníctvom ŠKOLY SM ponúknuť akreditovaný vzdelávací program pre každého záujemcu. Aj II. ročník Školy SM prebiehal v dvoch odborných sekciách - lekárskej a sesterskej. Prihlásených bolo 155 účastníkov, v oboch sekciách odznelo 37 edukačných prednášok z oblasti diagnostiky SM , analyzovali sa nové terapeutické trendy a komplexný manažment ochorenia, zásady komunikácie medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientom. Samostatný blok prednášok bol venovaný koincidencii SM s ďalšími autoimunitnými ochoreniami, paliatívnej liečbe a liečbe symptómov ochorenia, bohatá diskusia bola pri prezentácii vlastných skúseností s neobvyklým priebehom SM u niektorých pacientov i pri interpretácii praktických výsledkov / skúseností v manažmente liečby ochorenia.

Pri zahájení II. ročníka ŠKOLY SM patrili úvodné slová prof. PhDr. Anne Eliášovej, PhD., dekanke FZ PU v Prešove a prof. MUDr. Danielovi Bartkovi, DrSc., čestnému predsedovi podujatia.

Ďakujeme všetkým aktívnym účastníkom z rôznych pracovísk v SR a ČR, ktorí vysokou kvalitou svojich prednášok prispeli k vynikajúcej odbornej úrovni podujatia, menovite: prof. MUDr. E. Kurčovi, PhD. (prednostovi Neurologickej kliniky (NK) MFN, Martin), doc. MUDr. P. Štouračovi, CSc. (I. NK LF Masarykovej univerzity, Brno, ČR), doc. MUDr. V. Donáthovi, CSc., (prednostovi II. NK SZU B. Bystrica), MUDr. D. Kanianskej ( II. NK SZU B. Bystrica), MUDr. Ľ. Procházkovej, CSc. (II. NK FNsP Bratislava), prof. MUDr. D. Bartkovi ,DrSc. (NK Katolíckej univerzity Ružomberok), prof. MUDr. M. Bucovi, CSc. (prednostovi Ústavu imunológie, LF UK Bratislava), MVDr. J. Rosochovi, CSc.(prednostovi Združenej tkanivovej banky FN LP a LF UPJŠ, Košice), MUDr. A. Smieškovej (ADL s.r.o, Prešov), MUDr. M. Ďaňovej ( MR Prešov, s.r.o.), RNDr. K. Domorackej, PhD. (AVILAB s.r.o, Košice), PhDr. K. Pribišovej, PhD. (I.NK SZU Bratislava), MUDr. P. Čuchranovi (NO NsP Š. Kukuru, Michalovce), Mgr. D. Bertovej (LABMEDa.s., Laboratórna diagnostika Košice), prof. MUDr. L. Pécsovi, CSc. ( prednostovi Dermato-venerologickej kliniky MFN, Martin), MUDr. O. Zapletalovej (vedúcej SM centra pri NK FNsP Ostrava, ČR), MUDr. H. Jakubíkovej ( NK FNsP J. A. Reimana Prešov), PhDr. K. Kociovej, PhD. (vedúcej katedry fyzioterapie FZ PU), doc. MUDr. E. Klímovej, CSc. (prednostke NK FNsP J.A. Reimana Prešov), primárom MUDr. L. Gurčíkovi ( NO, VšN Levoča), MUDr. A. Kravecovej (NO, Nemocnica s poliklinikou Vranov / Topľou.), MUDr. F. Jurčagovi ( I. NK SZU Bratislava). Kolegom (prof. MUDr. Ľ. Lisému, DrSc., doc. MUDr. M. Hulíkovej, PhD. a MUDr. K. Rindošovej), ktorí nemohli svoje prisľúbené prednášky zo závažných zdravotných dôvodov prezentovať, prajeme rýchle uzdravenie.

Katedra ošetrovateľstva FZ PU v Prešove pripravila pre sekciu sestier odborný program, ktorý zaujal nielen svojou kvalitou a odbornosťou, ale predovšetkým svojou aktuálnosťou. Jej odborným garantom bola doc. PhDr. Ľ. Derňárová, PhD., MPH. Prednesené prednášky boli názornou ukážkou prepojenia teórie s praxou. Žiaľ, praktické príspevky z radov sestier, ktoré s SM pacientmi bezprostredne pracujú, chýbali. Za pomoc pri tvorbe odborného programu patrí naša vďaka PhDr. S. Kapovej (vedúcej katedry ošetrovateľstva FZ PU v Prešove), PhDr. M. Jakubíkovej, PhD., PhDr. D. Magurovej, PhD., PhDr. I. Ondriovej, PhD., PhDr. Ľ. Majerníkovej, PaeDr. V. Cmorejovej a Mgr. W. Mikuľákovej.

II. ročník Školy SM splnil svoje poslanie – odborné i spoločenské. I keď prednášky trvali do neskorých večerných hodín, našli sme si čas na kuloárne diskusie a výmenu osobných skúseností…

Podujatie bolo organizačne vynikajúco zabezpečené kongresovou agentúrou Progress, s.r.o. Košice. Za finančnú podporu II. ročníka ŠKOLY SM ďakujeme sponzorujúcim farmaceutickým spoločnostiam – Teva Pharmaceuticals Slovakia – generálny sponzor, Bayer Schering Pharma, Biogen Idec, Merc Serono – hlavní sponzori, Baxter AG,o.z., Novartis Slovakia s.r.o., Richter Gedeon – sponzori. Všetci účastníci II. ročníka Školy SM dostanú CD s ponukou prednášok z oboch sekcií. Doručené abstraky boli podstúpené vydavateľstvu SAMEDI, na ich uverejnenie v najbližšom čísle postgraduálneho časopisu Neurológia. Dovoľujeme si upozorni, že ani jedna prednáška, respektívne abstract, neprešli recenziou a za ich odbornú kvalitu plne zodpovedajú ich autori.

Všetkých účastníkov, ktorí sa vo Vysokých  Tatrách dobre cítili, ale aj ďalších záujemcov, ktorým nie je diagnostika a liečba SM ľahostajná, srdečne pozývame na III. ročník Školy SM, ktorý bude op䝻 v hoteli Patria na Štrbskom Plese v dňoch 29.-31.03.2012.

Prezentácie - Lekárska časť

Štvrtok

 • Úvodne slovo
 • Primárnì progresivní sclerosis multiplex (Pavel Štourač, Neurologická klinika MU a FN Brno)
 • Liečba SM – súčasný štandard versus blízky horizont (E. Kurča, Neurologická klinika JLF UK a MFN, Martin)
 • Retrospektívne hodnotenie klinického PROFILu pacientov s relaps-remitujúcou formou Sklerózy Multiplex liečených ochorenie modifikujúcou liečbou (Vladimír Donáth, Ľubomír Lisý, Ľuba Procházková, Jarmila Szilasiová, Martina Martiníková)
 • Liečba sclerosis multiplex mitoxantronom - Retrospektívna štúdia (Neurologické oddelenie FN Trnava, MUDr Krastev G., MUDr Mako M., MUDr Tóth J.)
 • Pacient po ATPKB pre SM - aký je ďalší terapeutický manažment ochorenia? (Eleonóra Klímová, Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a FZ PU, Prešov)
 • Klinicky izolovaný syndróm a sclerosis multiplex. Nové aspekty (MUDr.D. Kanianska, II neurolog.klinika SZU, B.Bystrica)
 • Dlhodobá liečba sclerosis multiplex. Prehľad porovnávacích štúdií (Ľubica Procházková, II.Neurologická klinika FN a LFUK Bratislava)
 • Komunikácia. Elixír kvality vzahov a práce (Prof. MUDr. Daniel Bartko PhD., DrSc., FAAN, FRSM, FAHA, FESO, Ústav medicínskych vied, neurovied a vojenského zdravotníctva, Ústredná vojenská univerzitná nemocnica Ružomberok)

Piatok

 • Základy imunitnej odpovede, Imunopatogenéza sclerosis multiplex, Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
 • Kmeňové krvotvorné bunky a mezenchymálne kmeňové bunky v liečbe SM (Roscha J., Lekárska fakulta UPJŠ Košice)
 • Zmeny imunoprofilu u pacientov so SM pri imunologickom vyšetrení. Imunologické KI neurologickej liečby. (MUDr. A.Smiešková, RNDr. A.Kužmová, OKIA - Analyticko diagnostické laboratórium s.r.o Prešov)
 • Kognitívne a behaviorálne zmeny u pacientov s SM. Špecifický pacient – špecifická komunikácia. (PhDr. Karina Pribišová)
 • Vyšetrenie magnetickou rezonanciou a SM - odporúčaný protokol vyšetrovania v diagnostike a monitoringu liečby (Daňová, M., Belan,V., MR Prešov s.r.o., Rádiodiagnostická klinika Bratislava Nemocnica akad. L. Dérera)
 • Molekulárna diagnostika infekčných ochorení CNS (MVDr. Katarína Domaracká, PhD., MVDr. Monika Novikmecová , MUDr. Iveta Fandáková, MUDr. Zuzana Szövényiová)
 • Dôkaz oligoklonality imunoglobulínov v mozgovomiechovom moku (Dana Bertová. LABMED, a.s., Košice)
 • Diagnostický a prediktívny význam podrobnej analýzy CSL u pacientov s SM (Dana Bertová. LABMED, a.s., Košice)
 • Biologická liečba v dermatológii: súčasnosť a budúcnosť (Klára Martinsková,Juraj Péč, Dermatovenerologická klinika FN A. Reimana a JLF UK a MFN, Prešov, Martin)
 • MR a farmakokinetika kontrastných látok (Daňová, M., Morvay, P., MR Prešov s.r.o.)
 • Využitie diagnostických a terapeutických prvkov ergoterapie v rehabilitácii pacientov so SM (Kamila Kociová, Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove, katedra fyzioterapie, Prešov)
 • Léčba časných stadií roztroušené sklerózy mozkomíšní (Zapletalová O., Neurologická klinika, FN Ostrava, Centrum pro dg a léčbu demyelinisačních onemocnìní)
 • Nežiaduce účinky liečby imunomodulačnej liečby sclerosis multiplex (Ľubica Procházková)
 • Palliative Care - Manažment bolesti pacientov v pokročilom štádiu SM (Hedviga Jakubíková, Prešov)
 • Priebeh cerebrálneho tumoru - kazuistika (Prim.MUDr.A.Kravecová, MUDr.Mužik, MUDr.Hrubovská, Neurologické oddelenie, Vranovská nemocnica n.o.)
 • Neuromyelitis optica- M.Devic (F.Jurčaga, P.Kosoň , P.Špalek, Ľ.Lisý, Achim Berthele, NK SZU Ružinov)
 • Môžu degeneratívne zmeny chrbtice urýchliť disabilitu u pacienta so SM? – kazuistiky (Gurčík, Tomášová, Jarošová, Gajdošová, Galik, Gašparíková, Kubaľová, Lišková)

Prezentácie - Sesterská časť

 • Komunikácia ako základný pilier interakcie sestra - neurológ - pacient (Jakubíková, Kapová, Derňarová, FZ PU v Prešove)
 • Prosociálne správanie sestry pri ošetrovaní chorých so SM (Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Janka Slaninková)
 • Alternatívne a modifikované edukačné metódy a ich využitie u neurologického pacienta s ochorením sclerosis multiplex (MAGUROVÁ,D., MAJERNÍKOVÁ, Ľ. , LENGYELOVÁ,A., PU v Prešove, Fakulta zdravotníctva)
 • Špecifická diagnóza - špecifický prístup (Slávka Kapová, Marta Jakubíková, FZ PU v Prešove)
 • Praktické poznámky k manažmentu imunomodulačnej liečby SM (Eleonóra KLÍMOVÁ, Gabriela ŠIMANSKÁ, Neurologická klinika FNsP J. A. Reimana a FZ PU, Prešov)
 • Únava u pacientov so sclerosis multiplex - výsledky výskumu (Wioletta Mikuľáková, Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity v Prešove)
 • Klinické štúdie u pacientov so sclerosis multiplex (Ľubica Procházková , Škola SM, 2010., II. Neurologická klinika LFUK a FNsP, Bratislava)
 • Vplyv svojpomocnej skupiny na kvalitu života pacientov so sklerózou multiplex (PhDr. Ľudmila Majerníková, PhDr. Dagmar Magurová, PhD., Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva Prešovská univerzita v Prešove)
 • Léčba glatirameracetátem- bezpečnosť a nežádoucí reakce řešení v praxi (FN OSTRAVA – MS CENTRUM, O. Zapletalová, Litvík R.)
 • Kognitívne a behaviorálne zmeny u pacientov s SM v kontexte komunikácie (PhDr. Karina Pribišová)
 • Návrh špecializačného programu štúdia v neurologickom ošetrovateľstve (PaedDr. Viera Cmorejová, PhDr. Magdaléna Svatová, PhDr.Dagmar Magurová PhD., Fakulta zdravotníctva PU v Prešove)
 • Občianske Združenie Podpora a Nádej (Bc.Knapková Michaela)
 • Pomôcky pre pacienta s SM
 • RebiSmart™ prvý elektronický injektor (Linda Bystrická)