Tretí ročník

ŠKOLA SCLEROSIS MULTIPLEX

15. – 17. novembra 2012

doc. MUDr.Eleonóra Klímová, CSc.

Program na stiahnutie

ZÁVEREČNÉ SLOVO

Milé kolegyne a kolegovia,

Dovoľte malé zhrnutie:

III. ročník Školy SM sa konal v dňoch 15. - 17. novembra 2012 v hoteli Patria na Štrbskom plese. Podujatie pod záštitou Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej neurologickej spoločnosti (SNeS), Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove a FNsP J. A. Reimana v Prešove usporiada každý druhý rok Sekcia SM  SNeS. Čestným predsedom III. ročníka Školy SM bol prof. MUDr. Michal Drobný, Dr.Sc., ktorého vo funkcii podporil prof. MUDr. Daniel Bartko, Dr. Sc. Bolo nám cťou, že nás obaja páni profesori, nestori slovenskej neurológie, poctili svojou účasťou.

Hlavné odborné témy, III. ročníka Školy SM boli venované novým diagnostickým kritériám SM (McDonald 2010), diferenciálnej diagnostike SM pomocou magnetickej rezonancie( odporúčania skupiny MAGNIMS), stratégii terapeutického manažmentu SM v súčasnosti. Analyzovaná bola SM detského veku, pre zúčastnených bol prínosným workshop zaujímavých kazuistík. Sestrám bol okrem účasti na prednáškach pre lekárov venovaný celodenný tréningový program vedený tímom špecialistov na tému: Budovanie vzťahov sestra - pacient - lekár pomocou profesionálnej komunikácie.

V priebehu dvoch dní odznelo 30 prednášok renomovaných odborníkov z Českej a Slovenskej republiky, registrovaných bolo 162 účastníkov. Ďakujem všetkým aktívnym účastníkom z rôznych pracovísk v SR a ČR (viď program), ktorí vysokou kvalitou svojich prednášok významnou mierou prispeli k odbornej úrovni podujatia, zaradeného do systému kreditného hodnotenia CME/ SACCME.

Pevne verím, že z koncertu klavírneho virtuóza Jožka Hollého ste boli všetci nadšení, a ani výlet do zámku v Strážkach nebol najhorší. CD vo fotogalérii ponúka pekné zábery, je načo spomínať.

Ďakujem farmaceutickým spoločnostiam - TEVA Pharmaceuticals Slovakia, /generálny sponzor/, Merck - Serono, Novartis, Biogen-Idec, Bayer /partneri/, ale aj Octapharme AG, Coloplastu A/S, Genzyme a Sanofi Company. Dodané abstrakty prednášok budú uverejnené v č. 1 časopisu Neurológia ( SAMEDI).

Osobne som veľmi rada, že sa školy SM - podujatia, ktoré už má svoju tradíciu, zúčastňuje čoraz viac mladých kolegov a kolegýň z radov lekárov aj sestier. A to je náznak úspechu, v škole sa predsa odovzdávajú vedomosti ďalším generáciam......a preto si vás už dnes dovoľujem pozvať na IV. ročník Školy SM v marci 2014, opäť do hotela Patria na Štrbskom Plese. Dovtedy želám všetkým veľa osobných a pracovných úspechov.

Prezentácie

Štvrtok 15. novembra 2012

 • The radiologically isolated syndrome of demyelination (Bartko D., Rohalova J., Fabcin J., Kubovicova K., Ščerbíkova M., Bielikova E., Latta V.)
 • Sclerosis multiplex - Introduction to pathogenesis and clinical pictrure recognition (Drobný M.)
 • História terapie sclerosis multiplex (Lisá I., Lisý Ľ.)
 • Time is Brain (aj) pri SM (Donáth V., Novotná K.)
 • Cerebellárna dysfunkcia u SM (Kravecová A.)
 • Indikácie k ukončeniu imunomodulačnej liečby pacientov so sclerosis multiplex v SM centre Prešov (Klímová E., Cvengrošová A., Ryník A., Šimanská G.)
 • Možnosti využitia roboticky asistovanej terapie v neurorehabilitácii pacientov so SM (Klobucká S.)
 • Únava pacientov so SM z pohľadu fyzioterapeuta (Nechvátal P., Mikuľáková W.)
 • Fampyra - prvé skúsenosti s liečbou na Slovensku (Procházková Ľ.)

Piatok 16. novembra 2012

 • Význam analýzy parametrov energetického metabolizmu glukózy v CSL u pacientov s SM
 • Regulačné lymfocyty v patogenéze a terapii sclerosis multiplex (Buc M.)
 • Zmeny v štandardne vyšetrovaných parametroch humorálnej aj bunkovej imunity pacientov so SM liečených imunomodulátormi II línie (Smiešková A.)
 • MR kritériá pre izolovaný klinický syndróm (Daňová M., Klímová E.)
 • Diferenciálna diagnostika sclerosis multiplex - odporúčania skupiny MAGNIMS (Daňová M., Klímová E.)
 • Roztroušená skleróza mozkomíšní v dětském věku (Taláb R.)
 • Klinický izolovaný syndrom (Zapletalová O.)
 • Klinicky izolovaný syndróm - ďalšie nové aspekty (Kanianska D.)
 • Existuje benígna sclerosis multiplex? (Szilasiová J.)
 • Intravenózna versus perorálna liečba vysokodávkovaným metylprednisolonom /HDMP/ ataku sclerosis multiplex (Kanianska D.)
 • Adherencia pacienta prediktor úspechu liečby SM (Procházková Ľ.)
 • Rehabilitace u RSM Pohled z FN Ostrava (Bauko T.)
 • Menežment spasticity u sclerosis multiplex (Procházková Ľ.)
 • Balóova koncentrická skleróza - kazuistika (Hančinová V., Satko M., Belan S.)
 • Tumor - imitujúce lézie pri sclerosis multiplex, diferenciálna diagnostika (Virágová M., Kováčová S., Brozman M.)
 • Neuromyelitis Optica (Segľová J.)
 • Inkompletná forma NMO - Kazuistika (Klímová E., Daňová M., Ryník A.)
 • Epileptické záchvaty ako nežiaduci účinok liečby Sclerosis multiplex (Petrleničová D., Macková E., Kucharík M., Procházková Ľ.)
 • Kombinovaná demyelinizácia periférneho a centrálneho nervového systému (Lisá I., Pristašová E., Timárová G.)
 • Čo sa skrýva pod hypodenznou léziou v CT obraze mozgu? Kazuistika (Záhorská A., Bratský L., Galková V.)