Štvrtý ročník

ŠKOLA SCLEROSIS MULTIPLEX

27. – 28. marca 2014

doc. MUDr.Eleonóra Klímová, CSc.

Program na stiahnutie

ZÁVEREČNÉ SLOVO

Milé kolegyne a kolegovia,

dostáva sa vám do rúk CD zo IV. ročníka školy SM. Dovoľte malé zhrnutie:

Už IV. ročník Školy SM s medzinárodnou účasťou sa konal v dňoch 27.- 29. marca 2014 v hoteli Patria na Štrbskom plese. Podujatie pod záštitou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), Slovenskej neurologickej spoločnosti (SNeS), Fakulty zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity v Prešove a FNsP J. A. Reimana v Prešove usporiada každý druhý rok Sekcia SM SNeS. Pre osvieženie pamäti : poprvýkrát sme sa stretli v rámci podujatia v Grand hoteli v Starom Smokovci v apríli 2008, následne po ďalšie ročníky (2010,2012) už v hoteli Patria na Štrbskom plese, ktorému sme zostali verní. Naštartovali sme veľmi dobre, čo potvrdili vaše priaznivé ohlasy i záujem o akciu.

V zložitej problematike diagnostiky a liečby SM sme vytvorili určitú tradíciu vzdelávania lekárov a sestier, ktorá nie je na Slovensku bežná a chceme v nej naďalej pokračovať. Ak si v archíve na našej webovej stránke www.skolasm.sk pozriete odborný program z predchádzajúcich ročníkov Školy SM iste nám dáte za pravdu, že bol skvelý. Predchádzajúce ročníky Školy SM boli venované multidisciplinárnej diferenciálnej diagnostike SM a liečbe jej symptómov, ako aj dostupným možnostiam profylaktickej liečby ochorenia. Analyzovali sme klinické a MR kritériá izolovaného klinického syndrómu, zmeny v imunitnom systéme detekovateľné u SM, adekvátnu rehabilitáciu pacientov so SM, nezabudli sme na špecifiká SM v detskom veku.

IV. ročník Školy SM bol s prihliadnutím k doterajším skúsenostiam organizátora monotématický – zvolili sme tému Sclerosis multiplex a žena. Ukázalo sa, že to bol dobrý výber. Bohatá odborná diskusia do neskorých večerných hodín nepotrebuje komentár. V lekárskej sekcii odznelo na túto tému počas dvoch dní / 27.3.2014 spoločná aj pre sestry/ 37 prednášok, z toho 19 vyžiadaných od renomovaných slovenských a českých špecialistov. Registrovaných bolo 132 účastníkov. V rámci work-shopu mal možnosť prednášať každý záujemca. Naša vďaka patrí všetkým aktívnym účastníkom IV. ročníka Školy SM. K jej zdarnému priebehu prispeli svojimi prednáškami: prof. MUDr. Ľ. Lisý, Dr.Sc., prof. MUDr. B. Sániová, CSc., doc. MUDr. J.Szilasiová, PhD., doc. MUDr.V.Donáth, CSc., doc. MUDr .E. Klímová, CSc., doc. MUDr. M. Bucová, CSc., MUDr. Daňová M., MUDr. Hochmut L., RNDr.Váczy Z., MUDr.Kanianska D., odb.as. MUDr. Kantorová E, odb.as. MUDr. Lisá I., MUDr.Kanaba K., MUDr.Smiešková A.,odb.as. MUDr. Procházková Ľ. CSc., prim. MUDr. Michalik J., PhDr. Pribišová K., MUDr. Klobucká S., MUDr. Bujňáková R., MUDr, Čuchran P., MUDr. Fedičová M., MUDr. Vitková M., MUDr. Petrleničová D, prim. MUDr. Kravecová A. a kolegovia z ČR – doc. MUDr. Taláb R.CSs., MUDr. Zapletaová O., MUDr. KelbichP., prim. MUDr. Sobek O., MUDr. Koudelková M.

Pevne verím, že z koncertu klavírneho virtuóza Jožka Hollého ste boli všetci nadšení. CD vo fotogalérii ponúka pekné zábery, je načo spomínať.

Sestry z SM centier absolvovali 28.3.2014 celodenný tréning : Asertivita ako nástroj zvládania ťažkých situácií a predchádzania stresu v každodennej práci sestry ( zabezpečila vzdelávacia agentúra QQ consulting).

Podujatie potvrdilo svoju opodstatnenosť v medicínskom vzdelávaní, ohodnotené bolo kreditmi SACCME. Osobne som veľmi rada, že sa Školy SM zúčastňuje čoraz viac mladých kolegov a kolegýň z radov lekárov i sestier. Je to náznak úspechu - v škole sa predsa odovzdávajú vedomosti a skúsenosti ďalším generáciám....Budeme veľmi radi, ak v založenej tradícii budú ďalšie generácie nadšencov v problematike SM pokračovať....

Farmaceutická spoločnosť TEVA Pharmaceuticals Slovakia prijala v rámci svojho edukačného grantu, zameraného na vzdelávanie mladých lekárov a sestier úlohu generálneho partnera Školy SM už v roku 2008 a zotrvala vo svojej podpore dodnes. Za spoluprácu a podporu IV. ročníka Školy SM ďakujem aj ďalším partnerom – farmaceutickým spoločnostiam (v abecednom poradí): Bayer Health Care, Biogen-Idec, Genzyme- A Sanofi Company, Meda Pharma, Merck-Serono, Novartis Pharmaceuticals ako aj agentúre Progress s.r.o. za perfektné organizačné zabezpečenie celej akcie.

Prezentácie

27. marca 2014

 • Príhovor (Eleonóra Klímová)
 • Epidemiológia SM vo svete a v SR (KLÍMOVÁ E., DAŇOVÁ M.)
 • Diferenciálna diagnostika SM (KURČA E., KANTOROVÁ E., MICHALIK J. )
 • Genetika a epigenetika v etiopatogenéze sclerosis multiplex (Lisý Ľ.)
 • Zmeny v imunitnom systéme ženy so SM počas tehotnosti a po pôrode (HOCHMUTH L.)
 • Úloha mezenchymálnych stromálnych buniek v modulácii aktivity imunitného systému u SM (VÁCZY Z.)
 • Nový zápalový marker HMGB1 u pacientov so SM - prvé výsledky (BUCOVÁ M., ĎURMANOVÁ V., GAJDOŠECHOVÁ B. a kol.)
 • Současný algoritmus likvorologického vyšetření(SOBEK O. )
 • Klinická manifestácia SM po pôrode, historický pohľad na graviditu pacientky so SM + súčasné názory (KANIANSKA D.)
 • Manažment DMT liekmi 1. a 2. línie pre plánovanú graviditu, vlastné dlhoročné skúsenosti (ZAPLETALOVÁ O.)
 • Téma vyhradená / Téma predpokladaná: Ako liečiť adolescentku so SM s potenciálom materstva? (TALÁB R.)
 • Zmena liečby imunomodulátormi 2. Línie - natalizumab versus fingolimod a naopak a ich dopad na priebeh SM pacienta/ky (KANIANSKA D.)
 • Chameleón v MR obraze, alebo je MR diagnostika PML pacientov so SM jednoduchá? (DAŇOVÁ M., KLIMOVÁ E., CVENGROŠOVÁ A.)
 • Prečo pomer 3:1, prečo je výskyt autoimunitných ochorení vyšší u žien? (LISÁ I. )
 • Stanovení intrathekální syntézy imunoglobulinů ve více třídách - Reiberův vztah versus IgG, IgA, IgM a FLC (KELBICH P. )

28. marca 2014

 • Nové imunomodulátory v liečbe SM - perspektíva ich dostupnosti pre pacientov v SR v blízkej budúcnosti (SZILASIOVÁ J.)
 • Registre farmaceutických spoločností, sledujúce graviditu pacientok liečených DMD (TURČÁNI P.) - nebola prednesená
 • Terapia ataku, DMT a symptomatická liečba sclerosis multiplex počas gravidity (SZILASIOVÁ J.)
 • Hormonálna antikoncepcia a DMD 1. a 2. línie, hormonálna substitučná liečba, asistovaná reprodukcia a žena so SM (KANABA K.)
 • Je MR vyšetrenie mozgu kontraindikované počas tehotnosti? Dynamika MR nálezu po pôrode - DIS a DIT vo vlastnom súbore pacientok so SM po pôrode (DAŇOVÁ M., KLÍMOVÁ E.)
 • Anestézia pri pôrode ženy so sclerosis multiplex(SÁNIOVÁ B.)
 • Aplikácia IVIG počas tehotnosti a po pôrode z profylaktických dôvodov, EFNS guidelines (SMIEŠKOVÁ A., KLÍMOVÁ E. )
 • Laktácia - áno/nie, ak áno, ako dlho? Ovplyvňuje laktácia prognózu SM? Kontroverzné názory s kontroverznými odporúčaniami (PROCHÁZKOVÁ L. )
 • Psychologické aspekty materstva ženy so SM (PRIBIŠOVÁ K. )
 • Vitamín D a Sclerosis Multiplex (MICHALIK J., ČIERNY D., KANTOROVÁ E., LEHOTSKÝ J., NOVÁKOVÁ E., KURČA E. )
 • Farmakoekonomika Sclerosis multiplex v SR - retrospektívny prieskum (DONÁTH V., ONDRUŠOVÁ M.)
 • SM a spôsobilosť na vedenie motorového vozidla (PRIBIŠOVÁ K. )
 • Koordinačná dynamická terapia v rehabilitácii SM (KLOBUCKÁ S. )
 • Optická koherentná tomografia (OCT) v diagnostike optickej neuritídy a SM (BUJŇÁKOVÁ R. )
 • Porucha parametrov energetického metabolizmu glukózy v CSL (znížená hodnota KEB) ako MR dôkaz Gd+ enhancujúcej lézie a biomarker tzv. "rapidly worsening" klinického fenotypu SM (ČUCHRAN P. )
 • Pacientka s vysoko aktívnou RRSM - manažment jej DMT, tehotenstva, pôrodu a opätovného zahájenia liečby so zmenou lieku (KLIMOVÁ E., CVENGROŠOVÁ A., SMIEŠKOVÁ A., DAŇOVÁ M., ŠIMANSKÁ G., URBANČÍKOVÁ I.)
 • Biopsia mozgu pri diferenciálnej diagnostike neurologických ochorení (FEDIČOVÁ M. )
 • Likvorologické kazuistiky (KOUDELKOVÁ M. )
 • Rodinný výskyt sclerosis multiplex (VITKOVÁ M., SZILASIOVÁ J., GDOVINOVÁ Z. )
 • Priebeh tehotenstva, pôrodu a SM u pacientok sledovaných v SM centre Prešov od jeho zriadenia v roku 2005 (KLÍMOVÁ E., CVENGROŠOVÁ A., RYNÍK A., SEGĽOVÁ J. )
 • Imunomodulačná liečba a pacientky so SM a následnou graviditou (PETRLENIČOVÁ D., PROCHÁZKOVÁ Ľ. )
 • Klinická manifestácia SM v období počínajúceho klimaktéria pacientky a následný priebeh ochorenia (KRAVECOVÁ A. )