Šiesty ročník

ŠKOLA SCLEROSIS MULTIPLEX

12. – 14. apríla 2018

Program na stiahnutie

ŠKOLA SM – VI. ročník, zhodnotenie 

Vážené dámy a páni,

máme za sebou VI. ročník ŠKOLY  Sclerosis Multiplex (SM) s medzinárodnou účasťou, na ktorej sme sa stretli už tradične v hoteli Patria na Štrbskom Plese v  dňoch 12.-14. 4.2018.

Túto odbornú vzdelávaciu akciu, určenú pre zdravotníckych pracovníkov rôznych profesií, ktorých téma SM zaujíma a podieľajú sa na diagnostickom a terapeutickom manažmente choroby, organizuje každý druhý rok Sekcia Sclerosis Multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti pod záštitou  SLS, SNeS, Kliniky neurológie FZO Prešovskej univerzity v Prešove a FNsP J.A. Reimana Prešov. Zahájenia odborného podujatia sa tento rok zúčastnila so svojou zdravicou aj pani Jarmila Fajnorová, prezidentka SZSM - občianskeho združenia pacientov s roztrúsenou sklerózou na Slovensku.

Od vzniku Školy SM v roku 2008 sme si vypočuli do 240 vynikajúcich vyžiadaných prednášok renomovaných odborníkov zo Slovenska a zahraničia, každý jej ročník bol skvelý. Ale predsa, tento VI. bol niečím výnimočný.... Zrejme to bolo dané hlavnou témou „ Demyelinizácia mozgu a miechy a jej odraz v spektre medicínskych odborov“. Práve táto téma nám umožnila vypočuť si multidisciplinárne prednášky, diskutovať s transplantológom, hematológom, reumatológom a ďalšími špecialistami aj z aspektu neurologických komplikácií biologických liekov, ktoré používajú v liečbe svojich pacientov. Bohatá diskusia, končiaca dlho po plánovanom časovaní odborného programu je najlepším dôkazom, že výber témy bol správny., zaujala nás a mali sme o čom hovoriť.

Okrem interdisciplinárnych prednášok odzneli dôležité informácie o revízii McDonaldovych kritérií pre diagnostiku SM z roku 2017, pani prof. MUDr. Eva Kubala – Havrdová, CSc.  svojím krásnym General overview of MS predstavila súčasné a budúce terapeutické trendy liečby SM, pán prof. Ľubomír Lisý, Dr.Sc. ju podporil ich opodstatnenosťou v rámci patogenézy a genetiky SM.  Mimoriadne úspešný bol tohtoročný workshop kazuistík, venovaný progresívnej multifokálnej leukoencefalopatii.

Nie je možné osobitne  hodnotiť každú prednášku, všetky boli na vysokej odbornej úrovni. Prednášajúci (menovite viď nižšie v texte)  im venovali veľa času a námahy, začo im patrí naša vďaka. Vďaka kolegovia zato, že ste naše pozvanie prijali, našli ste si čas a významnou mierou ste prispeli ku skvalitneniu vzdelávania neurológov a iných špecialistov na Slovensku.

Osobitné poďakovanie za ústretovosť a podporu našej akcii patrí imunológom, pánovi prof. Milanovi Bucovi, CSc., MUDr.  Alene Smieškovej a MUDr. Luďkovi  Hochmuthovi, ktorí prišli do Tatier prednášať aj napriek súčasne prebiehajúcemu kongresu Slovenskej imunologickej spoločnosti  v Martine.

Z odborného programu nemožno nespomenúť interaktívny psychologický tréning PhDr. Miriam Jurštákovej, PhD. – tentoraz na tému : Definovanie hraníc informovanosti- čo ako lekár musím, a čo naopak ako lekár nemusím (na aké otázky odpovedám, s akými argumentmi musím polemizovať, čo musím vysvetľovať...) Téma nanajvýš aktuálna, zaujala nás, nevedeli sme prestať s otázkami...a pokračovanie  edukačného kurzu doc. MUDr. Jaroslava Jeřábka CSc., ktorý sa stretol s veľkým záujmom zúčastnených na tému: Vertigo v diferenciálnej diagnostike –II.

Na VI. ročníku Školy SM prednášali :

prof. MUDr. E. Kubala – Havrdová, CSc., doc. MUDr. J. Jeřábek, CSc., doc. MUDr. R. Taláb, CSc., MUDr. O. Zapletalová, prof. MUDr. Ľ. Lisý, Dr.Sc., prof. MUDr. M. Buc, CSc., doc. MUDr. J. Szilasiová, PhD., doc. MUDr. V. Donáth, CSc., doc. MUDr. E. Klímová, CSc., doc. MUDr. E. Kantorová, PhD., MUDr. K. Moravčík, MUDr. M. Daňová, PhD.,  MUDr. D. Kanianska, MUDr. Ľ. Procházková, CSc., odb.as. MUDr. I. Lisá, CSc., MUDr. S. Kováčová, MUDr. Z. Dean, MUDr. K. Kanaba, MVDr. J. Rosocha, MUDr. T. Hrubá, PhDr. J. Grossmann, PhD, PhDr. M. Jurštáková, PhD., MUDr. M. Brunčák, MUDr. K. Martinásková, PhD., prim. MUDr. T. Guman, MUDr. E. Záňová, PhD., MUDr. V. Hančinová, prim. MUDr. A. Kravecová, MUDr. A. Smiešková, MUDr. L. Hochmuth, MUDr. K. Bešenyiová

Poprvýkrát sme do programu Školy SM zaradili sekciu POSTEROV  s predsedníctvom, riadenou diskusiou a finančným ocenením pre troch najlepších. Chceli sme tak ponúknuť možnosť aktívnej účasti ďalším záujemcom, keďže prednášky do programu Školy SM si vyžiadal hlavný  organizátor. Bohatá diskusia aj účasť kolegov bola príjemným prekvapením.

I. miesto : 

Taláb R., Talábová M., Klza L. (Hradec Králové): Multiple Sclerosis in children and adolescents

II. miesto :

Szilasiová J., Fedičová M., Vítková M. ( Košice) :NMOSD –kazuistika

III. miesto:

Nechvátal P., Mikuľáková W., Kozel M., Gajdoš M., Čuj J (Prešov) :Únava ako príznak SM a možnosti fyzioterapeutickej intervencie

Všetci účastníci VI. ročníka Školy SM dostanú CD s kompletným textom prednášok, s uverejnením ktorých ich autori súhlasili. Poskytnuté abstrakty prednášok budú uverejnené v č.2./2018 odborného časopisu Neurológia.

Farmaceutická spoločnosť TEVA Slovakia je od roku 2008 generálnym  sponzorom Školy SM. Za spoluprácu a finančnú pomoc pri organizácii jej VI. ročníka ďakujeme aj ďalším partnerom – farmaceutickým spoločnostiam (v abecednom poradí): Biogen, Empathy s.r.o,, Merck,  Novartis, Roche Slovensko s.r.o., Sanofi-Genzyme,  ako aj agentúre Progress CA s.r.o. Košice za perfektné organizačné zabezpečenie celej akcie.

Ďakujeme ešte raz všetkým zúčastneným a tešíme sa  na vás opäť v hoteli Patria na Štrbskom Plese na VII.ročníku Školy SM  v dňoch 16. -18. apríla  2020.  

doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.

Predseda organizačného výboru  ŠKOLY SM

Podpredseda Sekcie SM  SNeS

ZÁVEREČNÉ SLOVO

Milá pani docentko,

zde je pár slov zhodnocení:

Společnost TEVA letos již po šesté  podpořila Školu SM jako generální sponzor. Unikátní na této konferenci je, že po každém bloku probíhá velká diskuse a mnoho praktických dotazů o léčbě pacientů s RS je zde konzultováno se špičkovými odborníky s dlouholetou zkušeností.   Letos se jednalo opravdu o vzornou školu, kdy diskuse u posterů v pátek skončila až ve 20:30. Na Štrbském plese se sešlo i mnoho zástupců z České republiky, což mne osobně velmi potěšilo, protože je jasné, že takováto výměna zkušeností je důležitá pro blaho pacientů s RS.

Šárka Svobodová

Business Unit Director Specialized Care CZ & SK Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.