Siedmy ročník

ŠKOLA SCLEROSIS MULTIPLEX

29.6.- 29.12.2020

Program na stiahnutie

VII. ročník školy SM, off-line Webinár, zhodnotenie

Vážené kolegyne, kolegovia,

rok 2020 nám pripravil celý rad prekvapení, vrátane pandémie COVID-19 s limitáciu našich odborných stretnutí.  ŠKOLA SM, ktorú organizuje už od roku 2008 Sekcia sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti (SNeS) pod jej záštitou, ďalej pod záštitou Slovenskej lekárskej spoločnosti, Kliniky neurológie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove a Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, má svoju tradíciu dobrého odborného podujatia s medzinárodnou účasťou  a teší sa vašej obľube.

Pri organizácii všetkých ročníkov ŠKOLY SM sa vám organizačný výbor Sekcie SM SNeS snažil pripraviť lukratívny odborný program, prednášať  boli pozvaní  významní odborníci zo Slovenska aj zahraničia, aby vám prezentovali svoje skúsenosti s manažmentom liečby SM, zaujímavé kazuistiky, výsledky svojich výskumných aktivít v problematike SM. Na webovej stráne www.skolasm.sk máte možnosť v kolónke „archív“  vzhliadnuť všetky prednášky z minulých ročníkov.

COVID-19 nám s organizáciou VII. Ročníka Školy SM skrížil plány, zvažovali sme organizovať- neorganizovať? Nebolo to ľahké rozhodnutie. Nakoniec sme sa rozhodli v spolupráci s agentúrou PROGRESS CA s.r.o., s ktorou pri organizácii ŠKOLY SM  dlhé roky spolupracujeme pre organizáciu podujatia v podobe off- line  Webináru, dostupného pre každého registrovaného účastníka 6 mesiacov. Časové rozpätie od 29.06.2020 do 29.12.2020. S  prihliadnutím k epidemiologickej situácii  napokon aj sponzori podujatia naše rozhodnutie akceptovali, a následne sa s podobnými off-line  alebo on-line webinármi „roztrhlo vrece“.....Inak to nejde, musíme sa  v odbornom vzdelávaní prispôsobiť.

Hlavné témy VII. Ročníka školy SM boli:

  • psychológ radí.....
  • progresívna SM
  • SM v súčasnosti
  • laboratórne biomarkery u SM
  • neurorádiológia
  • aktuality v liečbe SM/ varia
  • NMO + NMOSD

Po slávnostnom otvorení a úvodných slovách hlavného organizátora VII. Ročníka ŠKOLY SM, predsedníčky Slovenskej neurologickej spoločnosti prof. MUDr. Zuzany Gdovinovej, CSc. a prezidentky Slovenského zväzu pacientov so SM pani Fajnorovej, ste mali možnosť vzhliadnuť k uvedeným témam  v dvoch blokoch 35 prednášok našich i zahraničných odborníkov, podrobný program je uvedený na webovej stránke podujatia.Za organizátorov sa chcem poďakovať všetkým prednášajúcim za ich príspevky, ale aj ochotu spolupracovať pri  audiovizuálnom spracovaní prednášok a akceptovaní podmienok organizátora, menovite : 

prof.  MUDr. Eve  Kubala-Havrdovej, CSc. (ČR), prof. MUDr. Tomášovi Kalinčíkovi, PhD. (Austrália) , prof. MUDr. Ľubomírovi Lisému, Dr.Sc.,  prof. MUDr. Márii Bucovej, CSc., prof. MUDr. Manuele Vaněčkovej, PhD.(ČR), prof. MUDr. Milošovi Jeseňákovi, PhD., doc. MUDr. Eme Kantorovej, PhD.,  doc. MUDr. Vladovi Donáthovi, CSc., doc. MUDr. Jarmile Szilasiovej, PhD., doc. MUDr. Tomášovi Uherovi, PhD. (ČR),PhDr. Miriam Jurštákovej, PhD., MUDr. Slávke Kováčovej, MUDr. Marianne Vítkovej, PhD. (SR-Austrália), MUDr. Olge Zapletalovej (ČR), MUDr. Pavlovi Hradílkovi (ČR),  MUDr. Eve Meluzínovej  ČR), MUDr. Monike Daňovej, PhD., MUDr. Ivete Lisej, PhD., MUDr. Víťovi  Belanovi, MUDr. Ľube Procházkovej, CSc.,  MUDr. Anne Cvengrošovej, MUDr. Alene Smieškovej,  MUDr. S.  Laurincovej, MUDr. Miriam Fedičovej, MUDr. Anne Kravecovej, PhDr. Matúšovi  Kozelovi, PhD., MUDr. Vierke Hančinovej, MUDr. A. Čopíkovej, MUDr. Vavríkovej, MUDr. Andrei Cimprichovej  a MUDr.  Inge Menkynovej za hudobný vstup do odborného programu  – Aj neurológovia vedia spievať...  

Na VII. Ročník ŠKOLY SM sa zaregistrovalo 148 účastníkov, medzi nimi aj MR-rádiológovia, čo nás veľmi teší. Počet vzhliadnutí ponúknutých prednášok bol dohromady bol 647, každý si vyberal podľa svojho záujmu. Najviac vzhliadnutí zaznamenali prednášky prof. MUDr. Evy  Kubala – Havrdovej, CSc. : SM v súčasnosti – komplexný pohľad na možnosti diagnostiky a liečby ochorenia, prof. MUDr. Ľubomíra Lisého, Dr.Sc. : Aktuálny pohľad na patogenézu a terapiu progresívnych foriem sklerózy multiplex a príspevok psychológa, PhDr. Miriam Jurštákovej, PhD.: COVID-19 – prečo (ne)panikáriť? .... alebo strach je povolený. Trochu ma mrzí, že počet účastníkov, ktorí vyplnili audio-didaktické testy s možnosťou získania štyroch CME kreditov bol veľmi malý.

Naše poďakovanie patrí všetkým sponzorom- farmaceutickým spoločnostiam, podporovateľom za cenné odborné rady, JEF-Audio s.r.o. za perfektné zvládnutie audiovizuálnej stránky podujatia a v neposlednom rade agentúre Progress CA s.r.o. za dlhoročnú spoluprácu, ktorá nezlyhala ani v týchto nových podmienkach vzdelávania.

Milé kolegyne, kolegovia, ďakujeme vám všetkým za účasť, prajeme krásne prežitie Vianoc a úspešný krok do nového roka v osobnom aj profesionálnom živote

 

doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.

predseda organizačného výboru ŠKOLY SM 

doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.  

Predseda Sekcie SM SNeS


V Prešove, 14.12.2020