Informácie

Miesto konania

Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Čestné predsedníctvo vedeckého výboru podujatia

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD., hlavný odborník MZSR pre neurológiu

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., predsedníčka Slovenskej neurologickej spoločnosti

MUDr. Marianna Vitková, PhD., predsedníčka Sekcie sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti

prof. MUDr. Eva Kubala-Havrdová, CSc., vedúca SM centra Neurologickej kliniky 1. LF Karlovej univerzity v Prahe, ČR

Vedecký výbor

prof. MUDr. Milan Buc, CSc.

prim. MUDr. Anna Cvengrošová

prim. MUDr. Monika Daňová, PhD.

doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc.

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.

MUDr. Viera Hančinová

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.

MUDr. Slavomíra Kováčová

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, Dr.Sc.

PhDr. Wioletta Mikuľáková, PhD.

MUDr. Darina Slezáková, PhD.

MUDr. Alena Smiešková

doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

MUDr. Marianna Vitková, PhD.

MUDr. Olga Zapletalová

Predsedníčka organizačného výboru

doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc., mim. prof. Prešovskej univerzity v Prešove

Podpredsedníčka organizačného výboru

prim. MUDr. Anna Cvengrošová

Hlavná téma

Kam smeruje diagnostika a liečba sclerosis multiplex v súčasnosti?

Rokovací jazyk

slovenčina, čeština

Registrácia a registračný poplatok

online: www.skolasm.sk

Kongresový poplatok pre účastníkov: do 31. 03. 2022

Prezenčná forma: lekári, sestry a iní pracovníci v zdravotníctve
50,- EUR
Off-line webinár
25,- EUR

Ubytovanie 

Ubytovanie zabezpečuje Progress CA s.r.o.


jednolôžková izba
dvojlôžková izba
Grand Hotel Bellevue ****
od 134,- EUR
od 139,- EUR

online rezervácia ubytovania do 20. 03. 2022 na: www.skolasm.sk

Progress CA s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice, SK
Ing. Beáta Kapustová, mobil: +421 905 411 511
e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

Spôsob registrácie, ubytovania a úhrada registračného poplatku

Každý účastník VIII. ročníka Školy sclerosis multiplex si ubytovanie záväzne rezervuje najneskôr do 20. 03. 2022 online v spoločnosti Progress CA s.r.o. Počet miest v hoteli je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku ubytovania. Po stanovenom termíne 20. 03. 2022 nebude možné garantovať voľné izby.

V cene ubytovania sú zahrnuté raňajky, DPH.

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webových stránok www.skolasm.sk vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky. Registračný poplatok spolu s ostatnými platbami je potrebné uhradiť v plnej výške pred začiatkom kongresu bankovým prevodom, ako variabilný symbol použite číslo faktúry. Registračný poplatok zahŕňa potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK. Uhradený registračný poplatok je nenávratný.

Registrácia je možná online na www.skolasm.sk

Režim kongresu

Kombinovaný – prezenčná forma v režime očkovaní/prekonaní za dodržania platných epidemických opatrení pre hromadné podujatia podľa vývoja pandémie Sars-Cov2. Pre ostatných záujemcov v obmedzenom trvaní off-line webinár dostupný na webe www.skolasm.sk

Pokyny pre prednášajúcich

Trvanie vyžiadaných prednášok podľa dohody s organizátormi, trvanie ponúknutých príspevkov sa aktualizuje podľa harmonogramu programu kongresu. Žiadame autorov, aby uviedli plánovanú formu prezentácie – prednáška/poster s doplnením jej stručného obsahu.

Archivácia

Všetky prednášky/postery budú nahraté so súhlasom prednášajúceho na USB-kľúč, ktorý obdrží každý registrovaný účastník kongresu. USB sa budú rozosielať po podujatí poštou.

Kredity ARS CME

Každý registrovaný účastník dostane po skončení odborného programu potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením.